EURALIUS IV ended on 31 March 2018.
EURALIUS V started on 1 April 2018.
The new EURALIUS V website is under construction.

Botimet kryesore


EURALIUS IV në bashkëpunim me Shkollën e Magjistraturës nxorri disa botime: “Përmbledhje Legjislacioni për reformën në Drejtësi”, në shqip dhe anglisht, “Përmbledhje e Legjislacionit për Drejtësinë Penale” në shqip dhe anglisht, “Kodi i Procedurës Civile”, në shqip dhe “Ligji për Deklarimin dhe Kontrollin e Pasurive, të Detyrimeve Financiare të të Zgjedhurve dhe të disa Nëpunësve Publikë” në shqip.

‘Përmbledhja e Legjislacionit për Reformën në Drejtësi’ përmban një përmbledhje të tetë ligjeve themelore të reformës në drejtësi:

 1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
 2. Ligji për Rivlerësimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë
 3. Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë
 4. Ligji për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë
 5. Ligji për Organizimin e Pushtetit Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë
 6. Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë
 7. Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë
 8. Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar.

‘Përmbledhja e Legjislacionit për Drejtësinë Penale’ përmban gjashtë ligje themelore të reformës në drejtësi:

 1. Kodi i Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë;
 2. Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë;
 3. Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur;
 4. Ligji për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të tjera Nëpërmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë;
 5. Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe Bashkëpunëtorëve të Drejtësisë;
 6. Ligji për Përgjimin e Komunikimeve Elektronike.


Manuali për Hetimet Disiplinore ndaj Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

Manualit për Hetimet Disiplinore ndaj Gjyqtarëve dhe Prokurorëve është një dokument udhëzues i përgatitur nga EURALIUS IV në bashkëpunim me Inspektoratin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë.
Manuali synon të mbështesë organet dhe institucionet kompetente në interpretimin dhe zbatimin e kuadrit të ri ligjor në lidhje me sistemin disiplinor të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri..
Struktura e Manualit dhe mënyra e përgatitjes së tij synon të lehtësojë punën e përditshme të Inspektoratit të KLD-së, Prokurorisë së Përgjithshme gjatë periudhës tranzitore dhe vendosjen e një standardi uniform të zbatueshëm për të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët nën hetim disiplinor. Përveç kësaj, Manuali duhet konsideruar si dokument udhëzues për organet e rinj të qeverisjes së sistemit të drejtësisë – Inspektorin e Lartë të Drejtësisë, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë.
Kuadri i ri ligjor për hetimet disiplinore është analizuar dhe komentuar. Formularë standardë të nevojshëm për gjithë procesin e hetimit disiplinor janë hartuar, diskutuar dhe zhvilluar duke marrë në konsideratë të gjithë faktorët e nevojshëm gjatë përgatitjes së Manualit. Tridhjetë e tetë (38) formularë standardë dhe dhjetë (10) komente mbi dispozita ligjore të legjislacionit të zbatueshëm pritet të lehtësojnë në veçanti zbatimin e Pjesës V "Përgjegjësia Disiplinore, Civile dhe Penale”, Kreut I, “Dispozitat e Përgjithshme” dhe Kreut II “Procedurat Hetimore" të Ligjit nr 96/2016 Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve”.
Hartimi i Manualit nisi në fillim të vitit 2017 dhe përfundoi në qershor 2017 atëherë kur versioni final i këtij dokumenti udhëzues iu dorëzua Inspektoratit të KLD-së për zbatim të mëtejshëm.
Përmbajtja e Manualit do t’i nënshtrohet ndryshimeve dhe përshtatjeve në përputhje me ndryshimet dhe zhvillimet e kuadrit ligjor në vend.

Manualin e gjeni duke klikuar këtu:


New Publications

 


 

Kalendari i aktiviteteve

Dhjetor 2020
D H M M E P Sh
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31