EURALIUS IV ended on 31 March 2018.
EURALIUS V started on 1 April 2018.
The new EURALIUS V website is under construction.

Çfarë bëjmë


Përshkrim i shkurtër
Projekti EURALIUS IV “Konsolidimi i Sistemit të Drejtësisë në Shqipëri”, ka filluar në shtator të vitit 2014 dhe do të vazhdojë deri në dhjetor të vitit 2017. Projekti ka dhjetë sfera aktiviteti duke mbështetur përfituesit e tij kryesorë. Projekti përbëhet nga ekspertë me kohë të plotë nga shtetet anëtare të BE-së dhe nga Shqipëria.
EURALIUS IV financohet nga Komisioni Evropian me fondet IPA 2013 për Shqipërinë.


Vizioni
EURALIUS IV është projektuar si një projekt i asistencës teknike të BE-së, që do të mbështesë dhe asistojë institucionet kryesore shqiptare të drejtësisë me qëllim përafrimin e performancës së tyre me standardet e BE-së. Objektivi kryesor i projektit EURALIUS IV është fuqizimi i pavarësisë, transparencës, efiçencës, përgjegjshmërisë dhe besimit publik në sistemin shqiptar të drejtësisë në pajtim me të drejtën dhe praktikat më të mira të BE-së.


Aktivitetet e Projektit
Produktet e punës të lidhura me pesë sferat e rezultateve të pritshme përfshijnë një përzierje të aktiviteteve që shtrihen nga këshillimi strategjik e deri tek fuqizimi institucional, mbështetje për hartimin ligjor, aktivitetet edukative, trajnuese dhe këshillimore, seminaret, workshopet dhe vizitat studimore në Shtetet Anëtare të BE-së.


Projekti ka pesë objektiva specifike:


Objektivi specifik 1
Ky objektiv ka për qëllim të përmirësojë pavarësinë, transparencën, efiçencën dhe efektivitetin e sistemit shqiptarë të drejtësisë sipas një reforme të qartë dhe gjithëpërfshirëse të zhvilluar nga Ministria Shqiptare e Drejtësisë (MD) si dhe aktorë të tjerë në sistem.


Objektivi specifik 2
Ky objektiv ka për qëllim të përmirësojë kapacitetet organizative, administrative, teknike, aftësitë e burimeve manaxhuese, si dhe mundësitë menaxhuese të çështjeve të gjyqësorit në mënyrë që të përmirësohet efiçenca e gjykatave dhe transparenca e tyre.


Objektivi specifik 3
Thelbi i këtij objektivi është përshtatja e sistemit shqiptarë të drejtësisë penale me standartet e BE-së.

Objektivi spicifik 4
Ky objektiv ka për qëllim përshtatjen e sistemit shqiptar të drejtësisë civile dhe administrative me standartet e BE-së.


Objektivi specifik 5
Pika kryesore e këtij objektivi është monitorimi i çështjeve të caktuara si dhe mbështetja që nga hapat e parë të implementimit të reformës së drejtësisë dhe krijimi e ndërtimi i aftësive në institucionet e reja.

Komponentët e projektit
Projekti EURALIUS IV është organizuar në dhjetë komponentë kryesorë:


1. Reforma në Drejtësi dhe Organizimi i Ministrisë
Qëllimi kryesor i këtij komponenti është të mbështesi autoritetet shqiptare për të hartuar dhe implementuar një strategji për sistemin e drejtësisë. Vizioni i tij ka të bëjë me garantimin e pavarësisë, transparencës dhe efiçencës. Për më tepër, ai synon fuqizimin e profesionalizmit dhe përgjegjshmërisë së shërbimeve të Ministrisë së Drejtësisë dhe autoriteteve të varura.


2. Këshilli i Lartë i Drejtësisë (KLD) dhe Gjykata e Lartë
Aktivitetet e parashikuara sipas këtij komponenti synojnë mbështetjen e Këshillit të Lartë të Drejtësisë me qëllim që të garantojë që vendimet në lidhje me statusin dhe karrieren e gjyqtarëve të bazohen në kritere objektive dhe transparente në pajtim me standardet e BE-së. Mbështetja për Gjykatën e Lartë synon fuqizimin e pavarësisë efiçensës dhe efektivitetit të saj duke siguruar që gjykata të përmbushë detyrën e saj kushtetuese për të shërbyer si orientuese e të gjitha gjykatave të tjera shqiptare duke unifikuar praktikën gjyqësore.


3. Drejtësia Penale dhe Zyra e Prokurorisë
Aktivitetet e parashikuara sipas këtij komponenti synojnë përshtatjen e kuadrit legjislativ në çështjet penale duke përfshirë bashkëpunimin ndërkombëtar, me standardet e BE-së dhe Këshillit të Evropës, si dhe të mbështesë reformën në kuadrin ligjor penal. Ata synojnë rritjen e efiçencës, pavarësisë dhe përgjegjshmërisë së shërbimit shqiptar të prokurorisë, përfshirë këtu përshtatjen me standartet më të mira europiane. Më tej, aktivitetet e këtij komponenti përfshijnë trajnime mbi ndryshimet e reja te Kodit të Procedurës Penale dhe komente për komentarin elektronik (e-commentary) mbi KPrP dhe Kodin për të Miturit.

4. Administrimi dhe efiçenca gjyqësore
Fokusi në këtë komponent është tek përmirësimi i transparencës së funksionimit të gjykatave dhe rritja e efiçencës së stafit administrativ në sistemin e drejtësisë. Ai do të përqendrohet gjithashtu në përmirësimin e manaxhimit të çështjeve, kodeve proçedurale dhe në përdorimin e teknologjisë në nivel të gjerë vendi. Komponenti synon që me përmirësimin e teknologjisë, të shkurtojë gjatësinë e gjyqeve, të çështjeve të prapambetura, si dhe të përmirësojë dhënien e shërbimit për përdoruesit e drejtësisë.


 5. Profesionet ligjore dhe Shkolla e Magjistraturës
Synimi kryesor i aktiviteteve të parashikuara sipas këtij komponenti është fuqizimi i Dhomës Kombëtare të Avokatisë, Dhomës Kombëtare të Noterisë, Komisionit Shtetëror për Ndihmën Ligjore, veçanërisht duke përmirësuar kuadrin ligjor, duke dhënë mbështetje në lidhje me proçedimet disiplinore, kodet e etikës dhe programet e trajnimit për avokatët dhe noterët, si dhe nëpërmjet mbështetjes për institucionet e shoqërisë civile që ofrojnë ndihmë ligjore.


6. Ndryshim Manaxhimi
Ky komponent fokusohet në mbështetjen e komisionit kompetent për të përgatitur dhe monitoruar themelimin e institucioneve të reja të krijuara nga reforma dhe për të lehtësuar ndryshimin e manaxhimit në institucionet me detyra të shtuara. Ai ka për qëllim të mbështesi krijimin e institucioneve dhe funksioneve të reja nga ana manaxheriale dhe organizative (si p.sh. mbështetje në përcaktimin e strukturës organizative, hartimin e proçeseve, manaxhim financiar, menaxhim të burimeve njerëzore, rritje kapacitetesh menaxhuese dhe të stafit).


7. Inspektorati i Lartë i Drejtësisë (ILD)
Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është mbështetja e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë në ndërtimin e kapaciteteve të tij. Ky aktivitet merret me monitorimin dhe implementimin e ligjeve të reja si dhe kontribuon në hartimin e akteve nënligjore dhe proçedurave standarte operuese për inspektim dhe hetim të shkeljeve disiplinore dhe proçeseve disiplinore. Eksperti i përcaktuar monitoron dhe kontribuon në trajnime të specializuara për çështje disiplinore sipas legjislacionit të ri.


8. Organizimi i Gjykatave dhe Manaxhimi
Ky aktivitet është kryesisht i përfshirë në mbështetjen e gjykatave gjatë periudhës tranzitore përpara krijimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP) duke përgatitur planin e punës për periudhën tranzitore. Më tej, ai është i fokusuar edhe në sigurimin e organizimit të gjykatave si dhe rolit të tyre sipas legjislacionit të ri përsa i përket çështjeve që kanë të bjënë me administrimin e gjykatave. Gjithashtu, fokusohet në implementimin praktik si dhe jep të dhëna për përpilimin e akteve nënligjore, rregulloreve dhe manualeve që nevojiten. 

9. Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Prokuroritë
Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është mbështetja e krijimit të institucionit të ri të Këshillit të Lartë të Prokurorisë si dhe në rritjen e specializuar e kapaciteteve të anëtarëve dhe stafit të Këshillit. Për më tepër, ky aktivitet përfshin monitorimin e implementimit të ligjeve të reja, monitorimin e transferimit të detyrave nga Prokurori i Përgjithshëm tek Këshilli, si dhe përpunimin e akteve nënligjore dhe proçedurave standarte operuese. Më tej, ai asiston në përpunimin e modeleve të reja për procedurat penale sipas ndryshimeve të reja të Kodit të Procedurës Penale.

10. Trajnimi gjyqësor
Qëllimi i këtij aktiviteti është kryesisht mbështetja e Shkollës së Magjistraturës në trajnimin e kandidatëve për magjistratë, gjyqtarë, dhe në veçanti prokurorë mbi legjislacionin që ka të bëjë me reformën, gjithashtu edhe institucione të tjera trajnuese për avokatë dhe noterë. Për më tepër, ky aktivitet ka për qëllim realizimin e trajnimeve për asistentë ligjorë, kancelarë dhe nëpunës të tjerë gjyqësor, si dhe mbështet organet që kanë marrë përsipër përgjegjësi të reja për trajnimin e nëpunësve gjyqësor civil.

 

Kalendari i aktiviteteve

Dhjetor 2020
D H M M E P Sh
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31