Downloads: 46
pdf0 Udhëzim nr 1_2017 Planet vendore AL HOT

Downloadpdf1 Udhëzim nr 4695_2016 Certifikata e legalizimit AL HOT

Downloadpdf2 Udhëzim nr 4695_2016 Certifikata e legalizimit AL HOT

Downloadpdf3 Udhëzim nr 1&2_2010 Verifikimi i titujve AL HOT

Downloadpdf4 Udhëzim nr 1_2007 Regjistrimi në ZRPP AL HOT

Downloadpdf5  Udhëzim nr 4_2007 Fshirja e regjistrimeve AL HOT

Downloadpdf6 Vendim i KM nr 45_2014 Toka bujqësore AL HOT

Downloadpdf7 Vendim i KM nr 54_2014 Kontratat e qerasë AL HOT

Downloadpdf8 Vendim i KM nr 138_2018 Për pezullimin e përkohshëm AL HOT

Downloadpdf9 Vendim i KM nr 162_2016 Zonat me përparësi AL HOT

Downloadpdf10 Vendim i KM nr 222_2016 Për trajtimin e kërkesave AL HOT

Downloadpdf11 Vendim i KM nr 223_2016 Për vlerësimin e vendimeve AL HOT

Downloadpdf12 Vendim i KM nr 311_2010 Njoftimet publike AL HOT

Downloadpdf13 Vendim i KM nr 332_2008 Informacioni Hartografik AL HOT

Downloadpdf14 Vendim i KM nr 337_2015 Procesi i kalimit AL HOT

Downloadpdf15 Vendim i KM nr 383_2010 Shpërndarja e Fondit AL HOT

Downloadpdf16 Vendim i KM nr 408_2015 Zhvillimi i territorit AL HOT

Downloadpdf17 Vendim i KM nr 410_2012 Resurset e tokës AL HOT

Downloadpdf18 Vendim i KM nr 411_.2010 Leja e legalizimit AL HOT

Downloadpdf19 Vendim i KM nr 413_2014 Shitja e trojeve AL HOT

Downloadpdf20 Vendim i KM nr 1032_2015 Për dokumentimin e marrëveshjeve AL HOT

Downloadpdf21 Vendim i KM nr 437_2006 Ndërtimet pa leje AL HOT

Downloadpdf22 Vendim i KM nr 452_1992 Për ristrukturimin e ndërmarrjeve bujqësore AL HOT

Downloadpdf23 Vendim i KM nr 161_1993 Për disa shtesa e ndryshime ne vendimin e për ristrukturimin e ndërmarrjeve bujqësore AL HOT

Downloadpdf24 Vendim i KM nr 460_2013 Dhënia me qera AL HOT

Downloadpdf25 Vendim i KM nr 465_2016 Për kalimin e së drejtës së pronësisë AL HOT

Downloadpdf26 Vendim i KM nr 488_2014 Shitja e parcelës AL HOT

Downloadpdf27 Vendim i KM nr 579_2016 Politika e investimeve AL HOT

Downloadpdf28 Vendim i KM nr 589_2014 Shtesat e ndërtimeve AL HOT

Downloadpdf29 Vendim i KM nr 671_2015 Planifikimi i territorit AL HOT

Downloadpdf30 Vendim i KM nr 745_2012 sipërfaqet e tokave AL HOT

Downloadpdf31 Vendim i KM nr 860_2014 Administyrimi i të ardhurave AL HOT

Downloadpdf32 Vendim i KM nr 926_2014 Kriteret e vlerësimit AL HOT

Downloadpdf33 Vendim i KM nr 994_2015 Aktet e pronësisë AL HOT

Downloadpdf34 Vendim i KM nr 1023_2015 Nënsektorët strategjikë AL HOT

Downloadpdf35 Vendim i KM nr 1024_2015 Projektet me potencial strategjik AL HOT

Downloadpdf36 Vendim i KM nr 1025_2015 Promovimi i investimeve AL HOT

Downloadpdf37 Vendim i KM nr 1026_2015 Dokumentacioni i investimit AL HOT

Downloadpdf38 Vendim i KM nr 1027_2015 Për tarifat e shërbimeve AL HOT

Downloadpdf39 Vendim i KM nr 1028_2015 Garancia financiare AL HOT

Downloadpdf40 Vendim i KM nr 1029_2015 Bashkëpunimi ndërinstitucional AL HOT

Downloadpdf41 Vendim i KM nr 1030_2015 Funksionimi i fondit AL HOT

Downloadpdf42 Vendim i KM nr 1031_2015 Regjistri i investimeve AL HOT

Downloadpdf43 Vendim nr 1032 Mbi dokumentimin e marrëveshjeve të investitorëve strategjikë AL  HOT

Downloadpdf44 Vendim i KM nr 1095_2015 Koordinimi i regjistrimit AL HOT

Downloadpdf45 Vendim i KNSH nr 58_2015 Ndihma shtetërore AL HOT

DownloadAdresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL