Downloads: 46
pdf0 Udhëzim nr 1_2017 Planet vendore AL HOT

Downloadpdf1 Udhëzim nr 4695_2016 Certifikata e legalizimit AL HOT

Downloadpdf2 Udhëzim nr 4695_2016 Certifikata e legalizimit AL HOT

Downloadpdf3 Udhëzim nr 1&2_2010 Verifikimi i titujve AL HOT

Downloadpdf4 Udhëzim nr 1_2007 Regjistrimi në ZRPP AL HOT

Downloadpdf5  Udhëzim nr 4_2007 Fshirja e regjistrimeve AL HOT

Downloadpdf6 Vendim i KM nr 45_2014 Toka bujqësore AL HOT

Downloadpdf7 Vendim i KM nr 54_2014 Kontratat e qerasë AL HOT

Downloadpdf8 Vendim i KM nr 138_2018 Për pezullimin e përkohshëm AL HOT

Downloadpdf9 Vendim i KM nr 162_2016 Zonat me përparësi AL HOT

Downloadpdf10 Vendim i KM nr 222_2016 Për trajtimin e kërkesave AL HOT

Downloadpdf11 Vendim i KM nr 223_2016 Për vlerësimin e vendimeve AL HOT

Downloadpdf12 Vendim i KM nr 311_2010 Njoftimet publike AL HOT

Downloadpdf13 Vendim i KM nr 332_2008 Informacioni Hartografik AL HOT

Downloadpdf14 Vendim i KM nr 337_2015 Procesi i kalimit AL HOT

Downloadpdf15 Vendim i KM nr 383_2010 Shpërndarja e Fondit AL HOT

Downloadpdf16 Vendim i KM nr 408_2015 Zhvillimi i territorit AL HOT

Downloadpdf17 Vendim i KM nr 410_2012 Resurset e tokës AL HOT

Downloadpdf18 Vendim i KM nr 411_.2010 Leja e legalizimit AL HOT

Downloadpdf19 Vendim i KM nr 413_2014 Shitja e trojeve AL HOT

Downloadpdf20 Vendim i KM nr 1032_2015 Për dokumentimin e marrëveshjeve AL HOT

Downloadpdf21 Vendim i KM nr 437_2006 Ndërtimet pa leje AL HOT

Downloadpdf22 Vendim i KM nr 452_1992 Për ristrukturimin e ndërmarrjeve bujqësore AL HOT

Downloadpdf23 Vendim i KM nr 161_1993 Për disa shtesa e ndryshime ne vendimin e për ristrukturimin e ndërmarrjeve bujqësore AL HOT

Downloadpdf24 Vendim i KM nr 460_2013 Dhënia me qera AL HOT

Downloadpdf25 Vendim i KM nr 465_2016 Për kalimin e së drejtës së pronësisë AL HOT

Downloadpdf26 Vendim i KM nr 488_2014 Shitja e parcelës AL HOT

Downloadpdf27 Vendim i KM nr 579_2016 Politika e investimeve AL HOT

Downloadpdf28 Vendim i KM nr 589_2014 Shtesat e ndërtimeve AL HOT

Downloadpdf29 Vendim i KM nr 671_2015 Planifikimi i territorit AL HOT

Downloadpdf30 Vendim i KM nr 745_2012 sipërfaqet e tokave AL HOT

Downloadpdf31 Vendim i KM nr 860_2014 Administyrimi i të ardhurave AL HOT

Downloadpdf32 Vendim i KM nr 926_2014 Kriteret e vlerësimit AL HOT

Downloadpdf33 Vendim i KM nr 994_2015 Aktet e pronësisë AL HOT

Downloadpdf34 Vendim i KM nr 1023_2015 Nënsektorët strategjikë AL HOT

Downloadpdf35 Vendim i KM nr 1024_2015 Projektet me potencial strategjik AL HOT

Downloadpdf36 Vendim i KM nr 1025_2015 Promovimi i investimeve AL HOT

Downloadpdf37 Vendim i KM nr 1026_2015 Dokumentacioni i investimit AL HOT

Downloadpdf38 Vendim i KM nr 1027_2015 Për tarifat e shërbimeve AL HOT

Downloadpdf39 Vendim i KM nr 1028_2015 Garancia financiare AL HOT

Downloadpdf40 Vendim i KM nr 1029_2015 Bashkëpunimi ndërinstitucional AL HOT

Downloadpdf41 Vendim i KM nr 1030_2015 Funksionimi i fondit AL HOT

Downloadpdf42 Vendim i KM nr 1031_2015 Regjistri i investimeve AL HOT

Downloadpdf43 Vendim nr 1032 Mbi dokumentimin e marrëveshjeve të investitorëve strategjikë AL  HOT

Downloadpdf44 Vendim i KM nr 1095_2015 Koordinimi i regjistrimit AL HOT

Downloadpdf45 Vendim i KNSH nr 58_2015 Ndihma shtetërore AL HOT

DownloadAdresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu