Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
 
Files:
pdf.png Udhëzim nr 1_2017 Planet vendore AL hotpic

Downloadpdf.png Udhëzim nr 4695_2016 Certifikata e legalizimit AL hotpic

Downloadpdf.png Udhëzim nr 4695_2016 Certifikata e legalizimit AL hotpic

Downloadpdf.png Udhëzim nr 1&2_2010 Verifikimi i titujve AL hotpic

Downloadpdf.png Udhëzim nr 1_2007 Regjistrimi në ZRPP AL hotpic

Downloadpdf.png  Udhëzim nr 4_2007 Fshirja e regjistrimeve AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 45_2014 Toka bujqësore AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 54_2014 Kontratat e qerasë AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 138_2018 Për pezullimin e përkohshëm AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 162_2016 Zonat me përparësi AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 222_2016 Për trajtimin e kërkesave AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 223_2016 Për vlerësimin e vendimeve AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 311_2010 Njoftimet publike AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 332_2008 Informacioni Hartografik AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 337_2015 Procesi i kalimit AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 383_2010 Shpërndarja e Fondit AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 408_2015 Zhvillimi i territorit AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 410_2012 Resurset e tokës AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 411_.2010 Leja e legalizimit AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 413_2014 Shitja e trojeve AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 1032_2015 Për dokumentimin e marrëveshjeve AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 437_2006 Ndërtimet pa leje AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 452_1992 Për ristrukturimin e ndërmarrjeve bujqësore AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 161_1993 Për disa shtesa e ndryshime ne vendimin e për ristrukturimin e ndërmarrjeve bujqësore AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 460_2013 Dhënia me qera AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 465_2016 Për kalimin e së drejtës së pronësisë AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 488_2014 Shitja e parcelës AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 579_2016 Politika e investimeve AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 589_2014 Shtesat e ndërtimeve AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 671_2015 Planifikimi i territorit AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 745_2012 sipërfaqet e tokave AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 860_2014 Administyrimi i të ardhurave AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 926_2014 Kriteret e vlerësimit AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 994_2015 Aktet e pronësisë AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 1023_2015 Nënsektorët strategjikë AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 1024_2015 Projektet me potencial strategjik AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 1025_2015 Promovimi i investimeve AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 1026_2015 Dokumentacioni i investimit AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 1027_2015 Për tarifat e shërbimeve AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 1028_2015 Garancia financiare AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 1029_2015 Bashkëpunimi ndërinstitucional AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 1030_2015 Funksionimi i fondit AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 1031_2015 Regjistri i investimeve AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim nr 1032 Mbi dokumentimin e marrëveshjeve të investitorëve strategjikë AL  hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KM nr 1095_2015 Koordinimi i regjistrimit AL hotpic

Downloadpdf.png Vendim i KNSH nr 58_2015 Ndihma shtetërore AL hotpic

DownloadAdresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL