Downloads: 21
pdf0 Ligj nr 8318 Për dhënien me qira të tokës bujqësore e pyjore, të livadheve dhe kullotave që janë pasuri shtetërore AL HOT

Downloadpdf1 Ligj nr 57 Për kalimin e pronësisë të tokës bujqësore AL HOT

Downloadpdf2 Ligj nr 9693 Për fondin kullosor AL HOT

Downloadpdf3 Ligj nr 133 Për trajtimin e pronës dhe kompensimin AL HOT

Downloadpdf4 Ligj nr 7512 Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private AL HOT

Downloadpdf5 Ligj nr 9244 Për mbrojtjen e tokës bujqësore AL HOT

Downloadpdf6 Ligj nr 9482 Për legalizimin_urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje AL HOT

Downloadpdf7 Ligj nr 81 Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme AL HOT

Downloadpdf8 Ligj nr 8337 Për kalimin e pronësisë së tokës bujqësore_pyjore_livadheve dhe kullotave AL HOT

Downloadpdf9 Ligj nr 33 Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme AL HOT

Downloadpdf10 Ligj nr 8743 Për pronat e paluajtshme të shtetit AL HOT

Downloadpdf11 Ligj nr 8312 Për tokat bujqësore te pandara AL HOT

Downloadpdf12 Ligj nr 7980 Për shitblerjen e trojeve AL HOT

Downloadpdf13 Ligj nr 8561 Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm AL HOT

Downloadpdf14 Ligj nr 171 Për kalimin e tokës bujqësore AL HOT

Downloadpdf15 Ligj nr 8053 Per kalimin ne pronesi pa shperblim te tokes bujqesore AL HOT

Downloadpdf16 Ligj nr 107 Për planifikimin e territorit AL HOT

Downloadpdf17 Ligj nr 8752 Për krimjimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin e tokës AL HOT

Downloadpdf18 Ligj nr 7501 Për tokën AL HOT

Downloadpdf19 Ligj nr 9787 Për shoqëritë tregtare AL HOT

Downloadpdf20 Ligj nr 7764 Për investimet e huaja AL HOT

DownloadAdresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL