Downloads: 21
pdf0 Ligj nr 8318 Për dhënien me qira të tokës bujqësore e pyjore, të livadheve dhe kullotave që janë pasuri shtetërore AL HOT

Downloadpdf1 Ligj nr 57 Për kalimin e pronësisë të tokës bujqësore AL HOT

Downloadpdf2 Ligj nr 9693 Për fondin kullosor AL HOT

Downloadpdf3 Ligj nr 133 Për trajtimin e pronës dhe kompensimin AL HOT

Downloadpdf4 Ligj nr 7512 Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private AL HOT

Downloadpdf5 Ligj nr 9244 Për mbrojtjen e tokës bujqësore AL HOT

Downloadpdf6 Ligj nr 9482 Për legalizimin_urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje AL HOT

Downloadpdf7 Ligj nr 81 Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme AL HOT

Downloadpdf8 Ligj nr 8337 Për kalimin e pronësisë së tokës bujqësore_pyjore_livadheve dhe kullotave AL HOT

Downloadpdf9 Ligj nr 33 Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme AL HOT

Downloadpdf10 Ligj nr 8743 Për pronat e paluajtshme të shtetit AL HOT

Downloadpdf11 Ligj nr 8312 Për tokat bujqësore te pandara AL HOT

Downloadpdf12 Ligj nr 7980 Për shitblerjen e trojeve AL HOT

Downloadpdf13 Ligj nr 8561 Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm AL HOT

Downloadpdf14 Ligj nr 171 Për kalimin e tokës bujqësore AL HOT

Downloadpdf15 Ligj nr 8053 Per kalimin ne pronesi pa shperblim te tokes bujqesore AL HOT

Downloadpdf16 Ligj nr 107 Për planifikimin e territorit AL HOT

Downloadpdf17 Ligj nr 8752 Për krimjimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin e tokës AL HOT

Downloadpdf18 Ligj nr 7501 Për tokën AL HOT

Downloadpdf19 Ligj nr 9787 Për shoqëritë tregtare AL HOT

Downloadpdf20 Ligj nr 7764 Për investimet e huaja AL HOT

DownloadAdresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu