Subcategories:
Arsimi i Lartë
Subcategories: 1
Files: 1
Auditimi I Brendshem ne Sektorin Publik
Subcategories: 1
Files: 1
Autoritetet e Huaja
Subcategories: 1
Files: 1
folder3Avokatia
Subcategories: 1
Files: 1
folder4Deklarimi i Pasurisë
Subcategories: 1
Files: 1
folder5E drejta e Informimit
Subcategories: 1
Files: 1
folder6Gjykata Administrative
Subcategories: 1
Files: 1
folder7Gjykata e Lartë
Subcategories: 1
Files: 1
Inspektimi Financiar Publik
Subcategories: 1
Files: 1
Kodi Civil
Subcategories: 1
Files: 1
folder10Kodi Penal
Subcategories: 1
Files: 1
Kodi i drejtesise penale per te mitur
Subcategories: 2
Files: 1
Kodi i punes
Subcategories: 2
Files: 1
folder13Krimet e Rënda
Subcategories: 1
Files: 1
folder14Kushtetuta
Subcategories: 1
Files: 1
folder15Këshilli i Lartë i Drejtësisë
Subcategories: 1
Files: 1
folder16Ligj për Policinë e Burgjeve
Subcategories: 0
Files: 1
Ligj mbi Prokurimin Publik
Subcategories: 0
Files: 1
folder18Ligj për Ekzekutimin e Vendimeve Penale
Subcategories: 0
Files: 1
Ligji Antimafia
Subcategories: 1
Files: 1
Ligji per pergjjimet
Subcategories: 2
Files: 1
Ligji për Statusin
Subcategories: 1
Files: 1
Lufta Kundër Korrupsionit
Subcategories: 1
Files: 1
Mbrojtja e Konsumatorit
Subcategories: 1
Files: 1
folder29Mbrojtja e dëshmitarit
Subcategories: 1
Files: 1
folder30Mbrojtja e të Dhënave
Subcategories: 1
Files: 1
Menaxhimi i Sistemit Buxhetor
Subcategories: 1
Files: 1
folder32Ministria e Drejtësisë
Subcategories: 1
Files: 1
folder33Ndihma Ligjore
Subcategories: 1
Files: 1
folder34Ndërmjetësimi
Subcategories: 1
Files: 1
folder35Noteria
Subcategories: 1
Files: 1
Organet Kolegjiale
Subcategories: 1
Files: 1
Organet e Qeverisjes
Subcategories: 1
Files: 1
folder40Policia Gjyqësore
Subcategories: 1
Files: 1
folder41Procedura Administrative
Subcategories: 1
Files: 1
folder42Procedura Penale
Subcategories: 1
Files: 1
Prokuroria
Subcategories: 1
Files: 1
Prona
Subcategories: 0
Files: 21
folder45Proçedura Civile
Subcategories: 1
Files: 1
Pushteti Gjyqësor
Subcategories: 1
Files: 1
folder48Përmbarimi
Subcategories: 1
Files: 1
folder49Regjistrimi i Pasurisë
Subcategories: 1
Files: 1
Sherbimi Permbarimor Gjyqesor Privat
Subcategories: 1
Files: 1
folder51Shkolla e Magjistraturës
Subcategories: 1
Files: 1
folder52Shërbimi Civil
Subcategories: 1
Files: 1
Tarifat Gjyqesore
Subcategories: 2
Files: 1
Vetingu
Subcategories: 1
Files: 1
folder55Zgjedhjet
Subcategories: 1
Files: 1
 

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu