• KONSOLIDIMI I SISTEMIT TË DREJTËSISË NË SHQIPËRI

  KONSOLIDIMI I SISTEMIT TË DREJTËSISË NË SHQIPËRI

image

Cermonia e ndarjes së certifikatave për nëpunësit civil gjyqësor ...

Lexo më shumë

image

TRritja e eficiencës në gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit ...

Lexo më shumë

 • Mirësevini

  Mirësevini në EURALIUS-in V .

  Qysh nga viti 2005, Misionet e EURALIUS-it po mbështesin institucionet shqiptare për të përafruar sistemin e drejtësisë me standardet europiane. EURALIUS-i V do të përqendrohet në mbështetjen e institucioneve shqiptare për konsolidimin e sistemit të drejtësisë në vijim të reformave tërësore në drejtësi. EURALIUS-i V do ta zgjerojë asistencën e tij në pesë fusha të ndërhyrjes. Ekipi bërthamë i ekspertëve ndërkombëtarë dhe vendas bashkëpunon me përfituesit kryesorë të projektit, që janë: Parlamenti, Ministria e Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Gjykatat, Zyrat e Prokurorisë, Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, Shkolla e Magjistraturës, Komisioni i Monitorimit në Drejtësi, Dhoma Kombëtare e Avokatëve, Dhoma Kombëtare e Noterisë dhe Dhoma Kombëtare e Përmbaruesve. Jeni të ftuar të vizitoni bibliotekën që pasurohet në vazhdimësi, ku publikohen shumë ligje të azhurnuar dhe ku ofrohen mjete të dobishme kërkimi për ju sipas ‘Standardeve Ndërkombëtare’.

   

 • Ministria e Drejtësisë dhe Parlamenti:

   

  • Përshtatja e ligjeve me të drejtën e Bashkimit Europian
  • Ngritja e një sistemi të ri të ndihmës juridike
  • Monitorimi i zbatimit të reformës në drejtësi
  • Rritja e kapaciteteve analitike, politikë-bërjes dhe legjislative

 • Zhvillimi dhe fuqizimi i sistemeve të menaxhimit të çështjeve përmirësimi i infrastrukturës së IT-së ngritja e një Qendre të Teknologjisë së Informacionit

   

  • Ngritja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektorit të Lartë të Drejtësisë
  • Vendosja e procedurave të bazuara në merita dhe transparente për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe prokurorëve
  • Rritja e standardeve për vlerësimin e punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe anëtarëve të institucioneve të qeverisjes

 • Gjykatat dhe Zyrat e Prokurorive

   

  • Rritja e cilësisë së shërbimeve të dhëna nga zyrat e prokurorive dhe gjykatave
  • Shkurtimi i kohëzgjatjes së gjykimeve
  • Decentralizimi dhe ristrukturimi i zyrave të prokurorive
  • fuqizimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.

 • Sistemet e IT-së në Institucionet e Drejtësisë:

   

  • Zhvillimi dhe fuqizimi i sistemeve të menaxhimit të çështjeve
  • Përmirësimi i infrastrukturës së IT-së
  • Ngritja e një Qendre të Teknologjisë së Informacionit

 • Capacity Building of Justice Officials/ Functioning of Chambers of Free Legal Professions:

   

  • strengthen the School of Magistrates to meet the expectations in view of a better functioning justice system
  • support the High Judicial Council and High Prosecutorial Council to train the court and prosecution office personnel
  • assist the National Chambers of Advocates, Notaries and Bailiffs to establish a democratic and transparent self-governance system

26

Long Term Experts

980

Outputs

10

Nationality of Experts

121

Events

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

EURALIUS mban këtë faqe zyrtare për të përmirësuar aksesin e publikut në informacionet që lidhen me aktivitetet e tij në mbështetje të konsolidimit të sistemit të drejtësisë në Shqipëri

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL