• Home
  • Heqje dorë nga përgjegjësia

Heqje dorë nga përgjegjësia

EURALIUS mban këtë faqe zyrtare për të përmirësuar aksesin e publikut në informacionet që lidhen me aktivitetet e tij në mbështetje të konsolidimit të sistemit të drejtësisë në Shqipëri. EURALIUS synon të japë këto informacione në kohë dhe të sakta. Nëse paraqiten gabime në vëmendjen tonë, do të përpiqemi t’i korrigjojmë ato. Sidoqoftë, EURALIUS nuk pranon asnjë përgjegjësi apo detyrim për sa i përket informacionit në këtë faqe.


Këto informacione:

  • janë vetëm të një natyre të përgjithshme dhe nuk kanë për qëllim t’u adresohen rrethanave specifike të asnjë individi apo subjekti të veçantë

  • nuk janë domosdoshmërisht gjithëpërfshirëse, të plotë, të sakta apo të përditësuara

  • ndonjëherë janë të lidhura me faqe të jashtme mbi të cilat EURALIUS nuk ka kontroll dhe për të cilat nuk mban asnjë përgjegjësi

  • nuk janë këshilla profesionale ose juridike (nëse keni nevojë për këshilla specifike, gjithmonë duhet të konsultoheni me një profesionist të kualifikuar).


Ju lutemi vini re se nuk mund të garantohet që një dokument i disponueshëm në internet të riprodhojë saktësisht një tekst të miratuar zyrtarisht. Vetëm Fletorja Zyrtare është autentike dhe ka efekte juridike.

Tekstet e përkthyera dhe të konsoliduara kanë për qëllim të përdoren si mjete dokumentacioni dhe EURALIUS nuk merr asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e tyre. Nuk jep të drejta dhe nuk imponon asnjë detyrim të veçantë, përveç atyre të dhëna ose të vendosura nga legjislacioni i miratuar dhe botuar zyrtarisht në Fletoren Zyrtare. Për qëllime ligjore, ju lutemi referojuni teksteve të botuara në Fletoren Zyrtare.

Qëllimi ynë është që të minimizojmë problemet që shkaktohen nga gabimet teknike. Sidoqoftë, disa të dhëna ose informacione në faqen tonë mund të jenë krijuar ose strukturuar në skedarë ose formate që nuk janë pa gabime dhe ne nuk mund të garantojmë se shërbimi ynë nuk do të ndërpritet ose ndikohet në mënyra të tjera nga probleme të tilla. EURALIUS nuk pranon asnjë përgjegjësi në lidhje me problemet e tilla të shkaktuara si rezultat i përdorimit të kësaj faqeje ose faqeve të jashtme të lidhura me të.

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu