• Home
  • Të reja
  • News
  • Rritja e eficiencës në gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit
Rritja e eficiencës në gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit

Rritja e eficiencës në gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit

Print Email

Me qëllim rritjen e eficiencës në gjykatat e shkallës së parë dhe apelit, EURALIUS në bashkëpunim me KLGJ-në organizoi në data 18 dhe 20 Tetor 2021, dy sesione bashkëbisedimi (shkëmbimi idesh) me përkatësisht gjyqtarë të këtyre niveleve në lidhje me rritjen e eficiencës në gjykatat shqiptare. Konkretisht, këto evente ofruan forumin e përshtatshëm të diskutimeve për të eksploruar hapat/masat e mundshme të karakterit organizativ, legjislativ dhe metodave të punës që ç'lirojnë gjyqtarin nga ngarkesat.

Pilotimi në Gjykatën e Shkallës së Parë Tiranë në fushën e urdhërave të ekzekutimit tregoi potencialin e rritjes së eficiencës nëpërmjet standartizimit të punës administrative-gjyqësore dhe delegimin e disa detyrave tek sekretaret gjyqësore. Nëpërmjet lehtësimit të punës së gjyqtarëve nga punët administrative, gjyqtarët do të kenë më shumë mundësi që të përqëndrohen në detyrat që lidhen me gjykimin e çështjes. Trajnimi dhe kualifikimi i stafit të gjykatës, si sekretaret gjyqësore, do të rezultojë në rritje të eficiencës së gjykatës dhe zgjidhjes më të shpejtë të çështjes. Këto çështje dhe masa të tjera të mundshme u diskutuan gjerësisht me gjyqtarët dhe përfaqësuesit e KLGJ-së, me qëllim hartimin e një liste masash afatshkurtra dhe afatmesme që do të ndiqen nga KLGJ dhe/ose këshillat e gjykatave përkatëse. KLGJ dhe këshillat e gjykatave përkatëse duhet t'i japin jetë këtyre propozimeve dhe të ndjekin zbatueshmërinë e duhur dhe uniforme të tyre me qëllim arritjen e rezultateve të dëshiruara.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu