• Home
  • Të reja
  • News
  • Trajnimet e specializimit për stafin e Drejtorisë së Kodifikimit vazhdojnë
Trajnimet e specializimit për stafin e Drejtorisë së Kodifikimit vazhdojnë

Trajnimet e specializimit për stafin e Drejtorisë së Kodifikimit vazhdojnë

Print Email

EURALIUS vazhdon bashkëpunimin me Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit për të ofruar një seri trajnimesh specializimi për stafin e Drejtorisë, duke u përqendruar në prezantimin praktik dhe diskutimin e temave me interes për procesin e hartimit dhe përafrimit të legjislacionit.

Duke u mbështetur në temat e trajtuara më parë, EURALIUS organizoi trajnimin mbi Interpretimin e legjislacionit vendas më 2 qershor 2021, duke prezantuar pjesëmarrësit me rregullat formale për interpretimin e legjislacionit dhe specifikat në teknikë legjislative dhe interpretimin e legjislacionin fiskal dhe buxhetor, të ndjekura nga ushtrime praktike për ushtrimin e metodave të ndryshme.

Më 11 qershor 2021, EURALIUS organizoi trajnimin mbi Interpretimin e legjislacionit së BE-së, duke përfshirë prezantimin e specifikave të Interpretimit të legjislacionit së BE-së, si dhe pasojat e interpretimit të gabuar të legjislacionit së BE-së nga ligjvënësi, si dhe ushtrime praktike mbi praktikën gjyqësore të GJEDNJ.

Më 16 dhe 17 qershor 2021, EURALIUS organizoi trajnimin për Kontrollin e Kushtetutshmërisë, me fokus në të Drejtat Themelore, ku u prezantuan përgjegjësia e departamentit të kodifikimit në procesin e hartimit - përvoja gjermane dhe shqiptare - si dhe parimet më të rëndësishme kushtetuese në hartimin e legjislacionit dhe një listë-kontrolli praktike për kontrollin e përputhshmërisë së akteve normative me kushtetutën dhe standardet e të drejtave të njeriut, të pasuara nga diskutime në punë në grupe.

Më 23 qershor 2021, EURALIUS organizoi trajnimin mbi kontrollin e përputhshmërisë me acquis të BE-së, me një fokus në Tabelat e Përputhshmërisë (ToP) dhe procesin e shqyrtimit paraprak për fushat e gjyqësorit, të drejtat e njeriut dhe anti-korrupsionin. Trajnimi u përqendrua në kategoritë e akteve ligjore të BE-së dhe transpozimin e tyre në ligjin kombëtar, si dhe prezantimin e modeleve të ToP dhe udhëzimeve praktike dhe ushtrimeve për plotësimin e këtyre tabelave.

Më 28 qershor 2021, EURALIUS organizoi trajnimin mbi pajtueshmërinë midis Ligjit Kombëtar dhe Marrëveshjeve Ndërkombëtare, duke prezantuar e Marrëveshjet Ndërkombëtare dhe statusin e tyre në rendin e brendshëm ligjor, specifikat e Marrëveshjeve Ndërkombëtare në sferën e legjislacionit penal, si dhe diskutime praktike lidhur me konventat, traktatet dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në sferën penale.

Pjesëmarrësit e trajnimeve janë shprehur se trajnimet kanë qenë janë informuese dhe interaktive, ku ka pasur mundësi të mjaftueshme për të zhvilluar më tej kuptimin e tyre për aspektet e ndryshme të hartimit dhe përafrimit të legjislacionit, si dhe për të diskutuar në mënyrë të hapur dhe kolegjiale temat me interes për veprimtarinë e tyre profesionale.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu