Manuali i Ndihmës Juridike

Manuali i Ndihmës Juridike

Print Email

EURALIUS në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe Drejtorinë e Ndihmës Juridike Falas kanë përgatitur një Manual të Ndihmës Juridike, i cili synon të mbështesë praktikuesit në zbatimin e kuadrit legjislativ që rregullon ndihmën juridike.
Manuali përshkruan të gjithë hapat proceduralë që kërkohen të ndërmerren në procedurat gjyqësore në lidhje me ndihmën juridike. Përveç kësaj, manuali adreson pyetje të zakonshme të aplikimit, si dhe pyetje në lidhje me caktimin e avokatëve, pasi është dhënë ndihma juridike dytësore.

Për më tepër, manuali i referohet dispozitave përkatëse të kodeve respektive procedurale, duke përfshirë marrëdhënien ndërmjet ligjit për ndihmën juridike dhe dispozitave të kodit përkatës procedural. Ai gjithashtu përmban tekstin e Ligjit për Ndihmën Juridike si dhe të gjitha aktet ligjore të miratuara për zbatimin e tij.
Manuali është prezantuar në seanca trajnimi për gjyqtarët dhe palët e tjera të interesit. Përveç kësaj, Manuali u është shpërndarë të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe përfituesve të tjerë, të tillë si Këshilli i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Shkolla e Magjistraturës, Dhoma e Avokatisë, etj.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu