• Home
  • Të reja
  • News
  • Manuali mbi hetimet disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve
Manuali mbi hetimet disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve

Manuali mbi hetimet disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve

Print Email

EURALIUS-i në bashkëpunim me Inspektorin e Lartë të Drejtësisë (ILD) hartoi dhe botoi një Manual mbi hetimet disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve. Manuali është një produkt i përbashkët i EURALIUS-it dhe ILD-së, një mjet i dobishëm dhe i shumë pritur.

Manuali është një mjet gjithëpërfshirës i ndërtuar për të lehtësuar punën sifudese të ILD-së gjatë hetimit disiplinor të shkeljeve të pretenduara të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe anëtarëve të Këshillave. Për më tepër Manuali mund të shërbejë edhe si një udhërrëfyes për të kuptuar më mirë sistemin e ri disiplinor të miratuar si pjesë e reformës në drejtësi.

Manuali përmban një komentar mjaft të gjerë që ka për qëllim të garantojë interpretimin e njëtrajtshëm të të gjitha dispozitave që lidhen me hetimin disiplinor të shkeljeve të pretenduara të magjistratëve dhe anëtarëve të Këshillit. Dispozitat e komentuara janë përkatësisht nenet 118 deri në 137 të Ligjit nr. 96/2016 "Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar.
Gjithashtu Manuali përmban shtatëdhjetë (70) formate standarte që do të përdoren nga inspektorët e ILD-së përgjatë gjithë fazave procedurale të hetimeve disiplinore të gjyqtarëve dhe prokurorëve".


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu