• Home
  • Të reja
  • News
  • Trajnime specializimi për stafin e Drejtorisë së Kodifikimit
Trajnime specializimi për stafin e Drejtorisë së Kodifikimit

Trajnime specializimi për stafin e Drejtorisë së Kodifikimit

Print Email

EURALIUS në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit dhe Harmonizimit të Legjislacionit organizon një seri trajnimesh specializimi për nëpunësit e Drejtorisë, të cilat përqendrohen në temat e mëposhtme:

  • Kontrollimi i kushtetutshmërisë – Juridiksioni i Gjykatës Kushtetuese
  • Teknika legjislative
  • Interpretimi i ligjit vendas, dhe specifikat e ligjit fiskal
  • Interpretimi i ligjit të BE-së
  • Akte nënligjore dhe akte të tjera administrative
  • Kontrollimi i kushtetutshmërisë - Të drejtat themelore
  • Pajtueshmëria e ligjit kombëtar me marrëveshjet ndërkombëtare

Më 17 maj 2021, trajnimi i parë trajtoi Kontrollin e Kushtetutshmërisë me fokus në Jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese dhe parimet kryesore kushtetuese, këshilla praktike për kontrollin e kushtetutshmërisë, si dhe ushtrime praktike dhe diskutime me pjesëmarrësit.

Më 20 dhe 21 maj 2021, u zhvilluan trajnimet mbi teknikat legjislative për hartimin, ndryshimin dhe konsolidimin e legjislacionit, përfshirë konceptet themelore të teknikës legjislative, kodifikimin e legjislacionit dhe teknikat për ndryshimin ligjor, aktet Omnibus dhe përdorimin e tyre , si dhe elemente të organizimit të normës juridike, pasuar nga puna në grupe, ku pjesëmarrësit analizuan një akt oponence dhe identifikuan cilat janë elementet dhe racionalja e teknikës legjislative.

Më 27 dhe 28 maj 2021 u zhvilluan trajnimet mbi Aktet Nënligjore dhe Aktet Administrative, të cilat i prezantuan pjesëmarrësit me standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira, si dhe praktikën gjyqësore të Gjykatave Administrative në lidhje me aktet nënligjore në kuptimin e nenit 118 të Kushtetutës në krahasim me aktet administrative e brendshme. Prezantimet u pasuan nga angazhim praktik me praktikën gjyqësore dhe punë në grupe për shembuj praktikë.


Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu