Te reja

EURALIUS i dhuroi Komentarin Elektronik Shkollës së Magjistraturës

EURALIUS i dhuroi Komentarin Elektronik Shkollës së Magjistraturës

Më 17 dhjetor 2019, EURALIUS i dhuroi Komentarin Elektronik Shkollës së Magjistraturës.
Komentari Elektronik është një platformë për praktikantët e ligjit dhe të gjithë të interesuarit që të kuptojnë dhe të njohin ligjet e Reformës në Drejtësi. Është konceptuar nga EURALIUS IV dhe zhvilluar më tej nga EURALIUS V duke u bazuar në modelet e komentarëve elektronikë të cilët përdoren tashmë nga vëndet anëtare të Bashkimit Europian. Komentari Elektronik aksesohet pa pagesë nga çdokush, nëpërmjet faqes së internetit të Shkollës së Magjistraturës.

Lexo më shumë...
Trajnim për Disa Ndryshime të Ligjit ‘Mbi Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të Tjera Nëpërmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë’

Trajnim për Disa Ndryshime të Ligjit ‘Mbi Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të Tjera Nëpërmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë’

Me datë 18 dhe 19 nëntor 2019, EURALIUS në bashkëpunim me PAMECA dhe Shkollën e Magjistraturës organizoi një trajnim dy ditor në Shkodër për Ligjin Anti-Mafia. Ky është trajnimi i dytë rajonal i paraprirë nga trajnimi për Ligjin Anti-Mafia i mbajtur në Vlorë në tetor 2019.

Lexo më shumë...
Trajnim Trajnerësh për Zbatimin e Kurrikulës së Re

Trajnim Trajnerësh për Zbatimin e Kurrikulës së Re

EURALIUS në bashkëpunim me Qendrën Studimore Hollandeze për Gjyqësorin (Dutch Study Centre for the Judiciary (SSR)) dhe Shkollën e Magjistraturës organizuan një trajnim dy-ditor me temë ‘Trajnim Trajnerësh për Zbatimin e Kurrikulës së Re për Formimin Fillestar’.
Në këtë trajnim morën pjesë pedagogë të jashtëm dhe ekspertë të jashtëm të Shkollës që janë angazhuar në mësimdhënie në formimin fillestar.

Lexo më shumë...
Takim i gjyqtarëve për të diskutuar projekt-aktet e vlerësimit etik dhe profesional

Takim i gjyqtarëve për të diskutuar projekt-aktet e vlerësimit etik dhe profesional

Në datën 04 nëntor, EURALIUS mundësoi në emër të Këshillit të Lartë Gjyqësor (KLGJ) një tryezë të rrumbullakët me gjyqtarë të të gjithë niveleve në Republikën e Shqipërisë. Qëllimi i takimit ishte diskutimi i projekt-akteve mbi vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve dhe mbledhja e kontributeve nga gjyqtarët për strukturën dhe përmbajtjen e (i) projektvendimit për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarëve, (ii) skemën e pikëve të pikëzimit metodologjinë përkatëse, si dhe (iii) draftet e formularëve standard të vlerësimit.

Lexo më shumë...
Workshop për Planin Strategjik 5 vjeçar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP)

Workshop për Planin Strategjik 5 vjeçar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP)

Më 15 dhe 16 tetor 2019, EURALIUS organizoi një workshop për planin strategjik 5 vjeçar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë (KLP). Workshopi u mbaj në Vlorë me pjesëmarrjen e nëntë anëtarëve të KLP-së, Shefes së Kabinetit si dhe tre këshilltarëve ligjorë, të cilët morën pjesë aktive në diskutime.
 
Në fillim të këtij viti, EURALIUS organizoi një tjetër workshop mbi të njëjtën temë, ku misioni, vizioni dhe vlerat thelbësore u diskutuan dhe u përcaktuan nga anëtarët e KLP-së.
 
Gjatë eventit, ekspertët e EURALIUS mbajtën prezantime mbi komponentët kryesorë të strategjisë, ndërsa anëtarët dhe stafi i KLP-së diskutuan përmbajtjen e rezultateve të pritshme, objektivave dhe indikatorëve. Gjithashtu, anëtarët dhe stafi i KLP-së diskutuan mbi matricën e menaxhimit të riskut në lidhje me realizimin e strategjisë, dhe përmbajtjen e një plani veprimi tre mujor për vitin 2020.
 
Rezultati i këtij workshopi do të jetë një variant i rishikuar i strategjisë që do t’i paraqitet KLP-së për shtjellim dhe rishikim të mëtejshëm – përfshirë dhe reflektimin e kontributeve nga aktorët kryesorë pas një konsultimi publik - dhe  miratimi përfundimtar i planit strategjik në muajt e ardhshëm.

Lexo më shumë...
Trajnim për Disa Ndryshime të Ligjit ‘Mbi Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të Tjera Nëprmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë’

Trajnim për Disa Ndryshime të Ligjit ‘Mbi Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar, Trafikimit, Korrupsionit dhe Krimeve të Tjera Nëprmjet Masave Parandaluese Kundër Pasurisë’

Me datë 14 dhe 15 Tetor 2019, EURALIUS në bashkëpunim me PAMECA dhe Shkollën e Magjistraturës organizoi një trajnim dy ditor në Vlorë për Ligjin Anti-Mafia. Ky është trajnimi i parë rajonal që do të ndiqet dhe nga një trajnim tjetër në Shkodër në Nëntor 2019.
Gjatë trajnimit, Ekspertët e PAMECA prezantuan eksperiencën italiane të zbatimit të Ligjit Anti-Mafia. Ndërsa Ekspertët e EURALIUS dhanë udhëzime përsa i përket rasteve praktike të zbatimit të ligjit.
Ekspertët e Shkollës së Magjistraturës prezantuan përvojën shqiptare dhe përmirësime të mundëshme në efikasitetin e hetimeve si dhe interpretim dhe zbatim të Ligjit Anti-Mafia nga këndvështrimi i Gjykatës për Krime të Rënda.
Trajnimi u zhvullua në Vlorë dhe morën pjesë 40 magjistratë, të cilët treguan interes të lartë për temën dhe morën pjesë në diskutime.

Lexo më shumë...
Workshop with High Judicial Council

Workshop with High Judicial Council

On 18-20 June 2019, EURALIUS organized a full three days’ workshop for two Standing Committees of the High Judicial Council, the Committee of Ethical and Professional Performance Evaluation and the Career Development Committee.

Lexo më shumë...
Workshop on E-Commentary

Workshop on E-Commentary

On 23 and 24 May 2019 EURALIUS V in cooperation with the IRZ and the School of Magistrates organized a workshop on drafting commentaries in the framework of the Project on E-Commentary.

Lexo më shumë...
Follow up E-Commentary activities

Follow up E-Commentary activities

On 30 April 2019 EURALIUS V in cooperation with the IRZ and the School of Magistrates organized a launching event that projected the continuation of e-commentary activities, i.e. commenting articles from the Law No. 96/2016,

Lexo më shumë...
Training on "Atypical Evidence"

Training on "Atypical Evidence"

On 15 January 2019, EURALIUS V in collaboration with PAMECA V and the School of Magistrates (SoM) organized a training on atypical evidence.

The training commenced with an overview on the atypical evidence, presented by the SoM Expert and it was followed by

Lexo më shumë...
Subscribe to this RSS feed

Adresa

EURALIUS V
Ministria e Drejtësisë,
Bulevardi Zogu I,
Tiranë, Shqipëri

+355 4 2240 333
+355 68 8046 000
info@euralius.eu

Lajme të Fundit

Kjo faqe u krijua dhe mirëmbahet me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësi ekskluzive e partnerëve zbatues dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht mendimet e Bashkimit Europian’  

Copyright © Euralius V - Powered by 2LWEB.AL

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
euralius.eu